Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
اثر انگشت DNA چيست ؟ مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

اثر انگشت DNA چيست ؟
ساختمان شيميايي DNA  هر شخص مانند هم است . تنها فرق بين انسان ها يا هر موجود ديگري در دستور عمل جفت هاي پايه است . بيش از ميليون ها جفت پايه در DNA هر شخص وجود دارد كه باعث مي شود هر شخص توالي مختلف از DNA داشته باشد .
با استفاده از همين ترتيب ها هويت منحصر به فرد هر شخص مي تواند شناسايي شود ولي به علت وجود داشتن ميليون ها جفت پايه اين كار خيلي وقت‌گير مي شود . در عوض علم توانايي استفاده از روشهاي كوتاهتر و كم هزينه تر را دارد (به علت تكرار نمونه ها در DNA)
اين نمونه ها به ما اثر انگشت هر شخص را مي دهند و دانشمندان قادرند معين كنند كه آيا دو نمونه DNA از يك شخص است و يا از اقوام آن شخص است يا افراد ديگر. علم با استفاده از يك ترتيب كوچك كه شناخته شده است توانسته اختلافات بين اشخاص را در يك ترتيب بزرگتر بدست آورد و از آناليز آنها احتمالات يكساني حاصل كند .

لكه سادرن
لكه سادرن يكي از راه هاي تجزيه ژنتيكي DNA  فرد است لكه سادرن شامل مراحل زير است :
1- جدا كردن DNA موردنظر از بقيه ماده سلولي در هسته . اين مي تواند به وسيله راه‌هاي شيميايي مانند استفاده از زدايشگر براي شستن ماده اضافي از DNA يا راه هاي مكانيكي مانند بكار بردن نيروي زيادي كه DNA را از حالت فشردگي خارج كند .
2-  DNA را به يك يا چند قسمت با سايزهاي متفاوت ببريد كه اين كار به وسيله آنزيم محدود كننده صورت مي گيرد .
3- قطعه هاي DNA بر اساس سايز خود در ژل الكتروفورز طبقه بندي مي شوند . DNA در ژل الكتروفورز ريخته مي شود . ژل مانند آگار است و يك ميدان الكتريكي از درون ژل عبور داده مي شود . قسمت انتهايي ژل داراي بار مثبت و قسمت ابتدا يا سرژل داراي بار منفي است . چون DNA داراي بار ضعيف و خفيف منفي است به سمت ته ژل حمله مي كند DNA هاي كوچكتر چون نسبت به قطعه هاي بزرگتر سريعتر حركت مي كنند ، به ته مي روند . بدين طريق قطعه هاي مختلف DNA براساس سايز از هم جدا شده قطعه هاي كوچكتر در پايين ژل و قسمت هاي بزرگتر در بالاي ژل قرار مي گيرند .
4- طبيعت DNA را عوض كرده و همه آنها را به صورت تك رشته اي درآورده صاف مي كنيم . اين عمل مي تواند به كمك گرما يا راه هاي شيميايي درون ژل صورت گيرد.
5- باندهاي DNA  مستقيماً به يك قطعه كاغذ از جنس نيترو سلولز چسبانده مي شود. لكه سادرن حالا آماده است تا تجزيه شود و آناليز گردد .
براي آناليز كردن لكه سادرن در يك واكنش هيبريداسيون با DNA موردنظر از كاوشگر راديواكتيو استفاده مي شود . اگر پرتو x بعد از كاوشگر راديواكتيو به DNA تك رشته اي تابانده شود اجازه داده مي شود DNA را روي كاغذ فقط در منطقه اي كه كاوشگر راديواكتيو آن را با علامت قرمز روي فيلم نشان مي دهدچسباند .
اين امكان مي دهد كه محقق در DNA خالص يك شخص رويداد و تكرار نمونه ژنتيك خاص را كه در اين آزمايش مدنظر است بشناسد .

فوايد استفاده از اثر انگشت DNA
ويژگي هاي پدرانه و ويژگي هاي مادرانه
چون يك شخص الگوي VNTRs خود را از والدينش به ارث مي برد پس الگوي VNTR مي‌تواند در بوجود آوردن ويژگي هاي پدرانه و يا مادرانه مورد استفاده قرار گيرد . اين الگوهاي كاملاً ويژه هستند كه VNTR پدري و مادري (اصلي) مي توانند دوباره ساخته شوند . اگر تمام VNTR هاي بچه ها شناخته شده باشند (بچه هاي بيشتري با قابليت بيشتري توليد شوند) الگوي VNTR بچه خانواده مورد استفاده قرار مي گيرد براي حل كردن استاندارد هاي هويت پدر شخص موردنظر و بررسي براي حالت هاي پيچيده بيشتر در تائيد شناسايي مليت مشروع يك شخص و براي نمونه ، فرزند خواندگي و بيولوژي مقام‌هاي پدري و مادري .

هويت مجرم و پزشكي قانوني :
DNA خالص شده از خون ، مو و سلول هاي پوست از يك زمينه جرم مي تواند از طريق الگوي VNTR با DNA  مجرم مشكوك مقايسه شود تا مشخص شود آن شخص گناهكار يا بي گناه است . الگوي VNTR همچنين در پيدا كردن هويت انساني مقتول و به قتل رسيده از طريق DNA پيدا شده از مدرك يا بدن شخص استفاده مي‌شود .

هويت شخص :
نظريه استفاده از DNA اثر انگشت به عنوان يك منبع باركد ژنتيك يك شخص منحصر به فرد بحث شده است . اما اين انتظار داشتني نيست كه در هر آينده قابل پيش بيني اتفاق بيفتد .
تكنولوژي مي خواهد ، خالص كند و پرونده را ادامه دهد و سپس ميليون ها الگوي VNTR هر شخص مشخص را آناليز كند كه اين كار بسيار گران و بيهوده است .
Social Security numbers  و تصوير) ID هويت تصويري) و ديگر روش هاي معمولي خيلي احتمال آنها است كه باقي بماند در روش هاي متداول تر براي ثابت نگه داشتن مشخصات شخصي .

مشكلات اثر انگشت DNA
مثل هر چيز ديگر در جهان علم هيچ چيز را نمي توان درباره DNA اثر انگشت 100% تضمين كرد .
اصطلاح انگشت نگاري DNA به يك مفهوم يا اصطلاح غلط است . آن به اين مفهوم است كه مثل انگشت نگاري الگوي VNTR براي هر شخص معيني كاملاً منحصر به فرد آن شخص است . در واقع تنها كاري كه الگوي VNTR مي تواند انجام دهد عبارت است از ارائة يك احتمال كه شخص موردنظر در حقيقت همان شخصي است كه الگوي VNTR اعم از يك بچه يا مجرم يا هر چيز ديگر به او تعلق دارد . با در نظر گرفتن اين احتمال كه در 20 ميليارد است كه حاكي از اين است كه شخص را مي‌توان به طور معقولي با انگشت نگاري DNA مطابقت داد . در اين صورت آن احتمال ممكن است   باشد كه جاي ترديدي بسيار خواهد داشت با توجه به هويت خاصي كه صاحب اين الگوي VNTR باشد .

ايجاد احتمال بالاي توليد نسل :
احتمال اثر انگشت براي يك شخص خاص نيازمند حساسيت بالاي در موارد جنايي است ، براي جايي كه كمك كند تا ثابت شود آيا شخص مشكوك مجرم است يا بي‌گناه  . استفاده از يك VNTR بي نظير مطمئن يا تركيبي از VNTR براي توليد الگوي VNTR احتمال اينكه دو نمونه DNA با هم مطابقت دارند يا مخالفت هم
هستند و يا ويژگي هاي يك بچه به والدين خود شبيه است يا نه را افزايش مي دهد .

مسائلي با تعيين احتمال :
A. ژنتيك جمعيت :
چون VNTR نتايجي از ارث‌بري ژنتيك هستند در كل جمعيت انساني توزيع نمي‌شوند . يك VNTR داده شده نمي تواند يك احتمال ثابت از رخدادها باشد و خيلي به بين زمينه (سابقه خانوادگي) وابسته است . تفاوت احتمالات كاملاً در خطوط نژادي به طور مشخص قابل رويت هستند . بعضي از الگوها كه به طور پي در پي اتفاق مي افتند در پس اسپانيايي ها ، خيلي به ندرت در ميان قفقازي ها يا آمريكايي - آفريقايي ها اتفاق مي افتد .
دانش ما درباره VNTR كافي نيست تا بدانيم آيا اغلب در ميان گروه هاي نژادي پخش مي شوند تا احتمال دقيق براي اين گروه‌ها مشخص شود . ژنتيك ناهمگن (نامتجانس) تركيبي است از دو يا چند نژاد گوناگون منفرد .
تجربيات بيشتر در اين زمينه بوسيله ژنتيك جمعيت شناخته مي شوند كه جر و بحث باعث محدوديت و مانع از آن مي شود چون نظريه هويت مردم از طريق ژنتيك خلاف قاعده خط نژادي است و با نگراني و وحشت همراه است و برخي از جنبش هاي نژادي و برخي از بحث ها مي توانند پايه هاي يك تبعيض نژادي را تقويت كنند .

B
. دشواري هاي تكنولوژي :
خطاها در هيبريداسيون و فرآيندهاي محتمل بايد در احتمالات شكل داده شوند و اغلب عقيده خطا به آساني قابل قبول نيست . بيشتر مردم موافق خواهند بود كه يك بي گناه نبايد به زندان فرستاده شود و به يك شخص مجرم اجازه داده نشود آزادانه راه برود و يك مادر واقعي انكار كند حق واقعي خود را براي نگهداري از فرزندان را چون يك تكنسين آزمايشگاه يك خطاي در آزمايش انجام داده است . وقتي كه نمونه در دسترس DNA بسيار كوچك باشد به بررسي و تامل بسياري نياز دارد چون جاي زيادي براي اشتباه كردن وجود ندارد خصوصاً اگر آناليز نمونه  DNA نيازمند توسعه باشد (ايجاد نمونه هاي بيشتر و بزرگتر از يك نمونه DNA مشخص از مواد محدود در دسترس) چون اگر يك DNA اشتباه توسعه داده شود مي تواند پيامدهاي عميق و زيان باري داشته باشد .
تا اخيراً استانداردها براي مشخص كردن DNA اثر انگشت جفت و حفاظت هاي آزمايشگاهي و دقت مي توانند خطاها را به حداقل برسانند ولي نه خيلي زياد و نه در سطح جهاني مرتب و منظم كنند كه اين باعث اعتراض هاي عمومي شده است .

 
 • اگر از اختلال خواب رنج ميبريد از مصرف تنقلات بويژه تخمه ، چيپس و آجيل در هنگام شب بپرهيزيد
 • همواره نشاط خود را حفظ كنيد به ياد داشته باشيد افراد با روحيه كمتر به بيماريها دچار مي شوند و بهتر از سايرين از عهده مقابله با مشكلات زندگي بر مي آيند
 • خوردن زيتون باعث كاهش فشارخون مي‌شود. زيتون علاوه بر اينكه مصرف زيادي در تغذيه دارد ده‌ها خاصيت درماني هم دارد. زيتون داراي اثرنرم‌كنندگي، ملين، صفرا بر است. اين ماده سنگهاي صفراوي را دفع و يبوست‌هاي مزمن را درمان مي‌كند. زيتون همچنين قولنج‌ هاي ناشي از ورم كليه را درمان مي كند و باعث تسكين درد و سوزش سوختگي‌ها، درمان آفتاب‌زدگي و سرمازدگي و گزش حشرات مي‌شود. لازم به ذكر است اين ماده در التيام زخم و جراحات و رفع سوزش و درد اثر دارد و خارش چشم و اشك ريزش را رفع مي‌كند.
 • مصرف روزانه ۵۰۰ mg يا بيشتر از ويتامين C باعث كاهش مدت سرماخوردگي افراد شده و مصرف غذا و نوشيدني‌هاي حاوي اين ويتامين به افراد توصيه مي‌شود. همچنين مصرف آب مخصوصا آب گرم، سبزيجات و ميوه‌هاي تازه و سوپ جو در درمان سرماخوردگي و كاهش زمان ابتلا به اين بيماري مؤثر است. ويروسهاي فراواني باعث سرماخوردگي مي‌شوند و جلوگيري از ابتلا به اين بيماري كار سختي است اما با رژيم غذايي خوب در كاهش زمان سرماخوردگي مي‌تواند اثرگذار باشد.
 • هرگز سیگار نکشید و اگر میکشید ، نیمه آخر آن را هیچ وجه نکشید.
 • در حمام هیچگاه مستقیما زیر دوش آب گرم نفس نکشید. کلر یک قاتل تدریجی است.
 • هنگام شارژ موبایل ابتدا شارژر را به گوشی وصل کنید و سپس آن را به برق وصل کنید. بهتر است موبایل خاموش باشد.
 • چای بیشتر از یک روز مانده را اصلا ننوشید.
 • هنگام روشن کردن کولر اتومبیل خود ابتدا به مدت حداقل 5 دقیقه پنجره ها را باز بگذارید و در پمپ بنزینها کولر را خاموش نمایید.
 • غذای خود را بیشتر از یکبار در مایکروفر گرم نکنید و بعد از آن درصورت عدم استفاده دور بریزید.
 • هنگام غذا بین هرلقمه حداقل 1 دقیقه فاصله بگذارید و دو ساعت قبل و بعد از غذا و هنگام آن نوشیدنی ننوشید.
 • هنگام حرکت اتومبیل، پنجره ها را تماما باز نکنید تا هوا بصورت باد وارد مجاری تنفسی نگردد.
 • لوازم آرایشی را بیشتر از 5 ساعت برروی پوست خود باقی نگذارید. سلولهای پوستی نیاز به تعرق و تنفس دارند. درمنزل نیز تا حد امکان از لباسهای گشاد ، راحت و باز استفاده نمایید.
 • موهای خود را بیش از یکبار در شبانه روز شانه نکنید.مراقب ورود شوره سر (حتی بصورت نامرئی) به چشمها و مجرای تنفسی خود باشید.
 • هنگام دویدن و راه رفتن سر خود را بالا نگهدارید. هنگام نشستن و خوابیدن برعکس سر خود را پایین نگهدارید.
 • توجه بیش از حد به وزن، سودمند نیست. بدن انسان قادر است بصورت خودکار میزان ورودی، جذب و میزان دفع را تنظیم نماید و اشتهای طبیعی نیز متناسب با آن میباشد. هرچه قدر دوست دارید بخورید.
 • اگر نیاز مالی ندارید، لازم نیست روزی 8 ساعت کار کنید. بهترین تعداد ساعات کاری بین 5 الی 6 ساعت میباشد.
 • هرگز پشت مانیتور (های قدیمی) که روشن هستند قرار نگیرید. ضرر آنها از خیلی از دستگاههای عکسبرداری بیشتر است.
 • ورزش و تحرک در ابتدای صبح نه تنها سودمند نیست بلکه خطرناک نیز هست. سعی کنید آن را در حداقل 3 ساعت بعد از بیداری و یا عصر انجام دهید.
 • توجه بیش از حد به امور سیاسی، ورزشی و اقتصادی برای سلامت روان مضر بوده و در دراز مدت به علت عدم امکان تسلط بر کنترل آنها، باعث اختلالات روانی میگردد.
 • معجزه جواهر آلات برای خانمها را فراموش نکنید. حتی اگر صرفا به دیدن آنها باشد.
 • هیچگاه به پهلو نخوابید. سعی کنید در جهت عمود بر محور مغناطیسی زمین بخوابید.

سایت های مرتبط

.


ما را دنبال کنید

FB YouTube

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان, خیابان بزرگمهر, ابتدای خیابان 22 بهمن, ساختمان نورباران طبقه اول, واحد 1

همراه:00989336700380 ، 00989336700390

تلفن: 03132673139

تلفاکس:00983132673139

ایمیل:

info@dnarna.org

sales@dnarna.org

advise@dnarna.org

کانال تلگرام: telegram.me/RNAbiotec

LiveZilla Live Chat Software
LiveZilla Live Help