Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
در هم آمیختن DNA جانوران یا جانور تراژن مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

افزودن ژن های گونه ای از جانوران به مولکول دی ان ای گونه ای دیگر موجب به وجود آمدن جانور تراژن می شود .امروزه افزودن دی ان ای جدید به سلول های تخم بارور شده ی یک جانور کار چندان آسانی نیست .بیش تر وقت ها سلول های تخم تغییر یافته می میرند یا مولکول دی ان ای جدید را نمی پذیرند .اما آن دسته از سلول های تخم را که زنده می مانند و فرایند تقسیم سلولی را آغاز می کنند در رحم جانور ماده می گذارند تا رشد کنند .موجودی که به این ترتیب به دنیا می آید جاندار تراژن نام دارد .

چرا این کار را انجام می دهند ؟

جانوران تراژن را برای افزایش بازده اقتصادی در صنعت دامداری به وجود می آورند .مثلا گاوهایی که گوشت بیش تر و بهتری دارند و گوسفندانی که پشم بیش تری تولید می کنند . از هدف های انجام این کار است .این جانوران را به گونه ای اصلاح ژنتیکی می کنند که پروتئین هایی انسانی تولید کنند .گوسفندان و گاوهایی که ژن انسان در مولکول دی ان ای آن ها وارد می شود شیری را که تولید می کنند محتوی پروتئین مورد نیاز انسان است . سپس این پروتئین ها را میتوان استخراج کرد و به افرادی تزریق کرد که سلول های شان نمی تواند به طور طبیعی آن پروتئین را تولید کنند . مثلا در شیر بز هایی که اصلاح ژنتیکی شده اند نوعی پروتئین ضد انعقاد خون وجود دارد . دانشمندان قصد دارند با وارد کردن ژن های انسان در مولکول دی ان ای گاوها نوعی شیر شبیه به شیر مادر تولید کنند .

از فناوری اصلاح ژنتیکی در صنعت هم می توان استفاده کرد . برای تهیه کابل هایی که مقاوم تر از کابل های فولادی هستند  ژن عنکبوت را به مولکول دی ان ای گاو اضافه می کنند . شیری که از این گاو به دست می آید دارای نوعی پروتئین است که ساختار تار ابریشمی عنکبوت را می سازد . پس از استخراج این پروتئین از شیر و طی فرایند هایی که انجام می گیرد از این رشته تار پروتئینی نوعی کابل بسیار مقاوم ساخته می شود .

ساختن اندام های انسان :

ژنتیک دان ها امیدوارند که بتوانند اندام های جانوران را مانند کبد یا کلیه به انسان های نیازمند پیوند بزنند .در حالت عادی بدن انسان اندام پیوندی جانوری را پس می زند اما اگر این اندام دارای برخی از ژن های انسان باشد احتمال پس زدن آن بسیار کاهش می یابد . این روش هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد . اگر روزی بنا باشد از اندام جانوری برای پیوند به انسان استفاده شود  به احتمال زیاد اهدا کننده ی عضو خوک خواهد بود . چرا که اندام های خوک و انسان تا حدود زیادی هم اندازه و هم شکل هستند .

سلول های بنیادی :

سلول های بنیادی نخستین سلول هایی هستند که هنگام فرایند تقسیم سلولی از یک سلول تخم بارور شده به وجود می آیند . ژنتیک دان ها در رویاندن اندام های جدید از راه کشت سلول های بنیادین موفقیت های بسیاری به دست آورده اند . مثلا از سلول های بنیادی گاو در شرایط آزمایشگاهی برای رویاندن کلیه گاو استفاده می کنند . از طریق این پژوهش ها ی آزمایشگاهی در مورد رویاندن سلول های بنیادی جانوران می توان به رویاندن اندام های مختلف انسان از سلول بنیادی انسان دست یافت .

گوجه
فرآوري
و
توليد
فناوري
ملي
كنگره
اولين
فرنگي
-
بهمن
ماه
1387
-
مقدس
مشهد
1
فرنگي
گوجه
اصلاح
در
بيوتكنولوژي
از
استفاده
فارسي
محمد
1
زاده
جلال
بنفشه
و
2
1
-
مشهد
فردوسي
دانشگاه
كشاورزي،
دانشكده
علمي
هيئت
عضو
2
-
مشهد
واحد
دانشگاهي
جهاد
علمي
هيئت
عضو
اصلاح
سال
صدها
براي
تلاقي
در
را
خويشاوند
گياهان
كنندگان
داده
شـركت
بارور
هاي
و
انـد
را
تركيبـاتي
آنهـا
نتـاج
ميـان
از
كرده
انتخاب
مي
را
جديدي
خصوصيات
گياه
به
كه
اند
مـي
سودمند
بشر
براي
كه
دهد
باشـند
.
توليـد
پروسـه
گيـاهي
بيوتكنولـوژي
بـه
آن
انتقـال
و
آزمايـشگاه
در
آن
دسـتورزي
موجـود،
يك
از
ژنتيكي
اطلاعات
انتقال
طريق
از
كه
است
ژنتيكي
يافته
تغيير
گياهان
مي
صورت
آن
خصوصيات
ماهيت
تغيير
منظور
به
گياه
يك
گيرد
.
خـود
دلخـواه
ژن
كه
قادرند
دانشمندان
تكنولوژي
اين
كمك
به
دهند
انتقال
ميزبان
گياه
به
موجودي
هر
از
را
.
روش
ژن
معرفي
مختلف
هاي
از
عبارتند
زراعي
گياهان
داخل
به
خارجي
هاي
:
اسـتفاده
د
ريزتزريقي،
آگروباكتريوم،
از
ژنـي
تفنگ
و
الكتروپوراسيون
تزريقي،
رشت
.
تراريختـه
ذرت
در
مثـال
عنـوان
بـه
Bt
آفـت
كـه
،
مي
توليد
خود
را
كشش
است
باكتري
يك
از
ژني
حاوي
كند،
.
گوجه
فرنگي
آبداري
و
قرمزي
انبار
در
نگهداري
مدت
در
كه
هايي
نمي
دست
از
را
خود
هستند
ژنتيك
مهندسي
نتيجه
دهند،
.
است
با
همچنين
كـه
انـد
شـده
توليـد
هايي
فرنگي
گوجه
روشها
اين
از
فاده
شوند
مي
پلاسيده
ديرتر
و
دارند
ماركت
سوپر
در
بيشتري
ماندگاري
قابليت
.
گوجه
فرآوري
و
توليد
فناوري
ملي
كنگره
اولين
فرنگي
-
بهمن
ماه
1387
-
مقدس
مشهد
2
واريته
از
دلخواه
صفات
تلفيق
نباتات
اصلاح
هدف
كيفيـت
با
گياهاني
توليد
منظور
به
گياهي
مختلف
هاي
مـي
برتـر
باشـد
.
اصـلاح
چندين
كلاسيك
نباتات
واريته
به
مطلوب
صفات
انتقال
حال
در
كه
است
دهه
اسـت
تجـاري
هاي
.
روش
ايـن
معـذالك
معمـولا
هـا
وقت
مي
گير
نيستند
برخوردار
بالايي
موفقيت
شانس
از
و
باشند
.
حال
به
تا
وجود
اين
با
بـسيار
گياهي
تولدات
كيفيت
بهبود
دستاورد
بوده
موفق
است
.
صدها
براي
س
اصلاح
ال
كنندگان
نبات
تلاقي
در
را
خويشاوند
گياهان
ه
داده
شـركت
بـارور
اي
ميـا
از
و
انـد
نتـاج
ن
كرده
انتخاب
را
تركيباتي
آنها
مي
را
جديدي
خصوصيات
گياه
به
كه
اند
براي
كه
دهد
ب
مي
سودمند
شر
باشند
.
تلاقـي
مثـال
عنـوان
به
گوجه
نوع
يك
ميوه
كه
فرنگي
شيرين
هاي
مي
توليد
تري
مقاومت
كه
نوعي
با
كند
بيماري
به
بيشتري
مي
نشان
ها
سـودمند
بسيار
دهد،
است
بوده
.
تكنولوژي
از
استفاده
با
تغييرات
اين
كه
است
ژنتيكي
تغييرات
با
گياهاني
توليد
فرآيند
گياهي
بيوتكنولوژي
DNA
نو
ي
تركيب
مي
انجام
شود
.
ژن
كردن
وارد
شامل
عمده
طور
به
گياهي
بيوتكنولوژي
گونه
به
خارجي
هاي
هاي
بـه
منجر
كه
است
تجاري
گياهي
فرآورده
توليد
و
زراعي
محصولات
اصلاح
مي
گياهان
اين
در
جديد
هاي
شود
.
بـراي
ابـزار
يـك
عنـوان
به
بيوتكنولوژي
از
امروزه،
مـي
اسـتفاده
هـستند،
سـودمند
بـشر
سـلامت
و
تغذيـه
زيـست،
محـيط
كشاورزي،
توليدات
براي
كه
جديدي،
صفات
اعطاي
شـود
.
بيوتكنولوژي
مي
محدود
گياهي
ژنتيك
مهندسي
و
گياهي
بافت
كشت
حوزه
دو
به
گياهي
شود
.
ژن
يا
ژن
حاوي
تراريخته
محصول
يك
گرده
طريق
از
را
آنها
گياه
آنكه
جاي
به
كه
است
هايي
افشاني
تلافي
و
كنـد
كسب
بـا
،
ژنتيك
مهندسي
از
استفاده
شده
گياه
وارد
مصنوعي
صورت
به
اند
.
شده
داخل
ژن
توالي
)
ك
ترانسژن
آن
به
ه
ناميده
مي
شود
(
مي
تواند
گونه
حتي
يا
و
ديگري
غيرخويشاوند
گياه
از
باشد
متفاوت
كاملا
اي
.
تراريخته
ذرت
در
مثال
عنوان
به
Bt
آفـت
كـه
،
خـود
را
كـش
مي
توليد
باكتري
از
ژني
حاوي
كند،
تورينجينسيس
باسيلوس
است
.
ي
تغيير
محصولات
غالبا
ترانسژن
حاوي
گياهان
يـا
ژنتيكـي
افتـه
GM
مي
ناميده
شوند
.
ژن
ويژگي
است
ممكن
دلخواه
هاي
تحمـل
بيماري،
يا
آفت
به
مقاومت
برتر،
كيفيت
بالا،
عملكرد
مانند
هايي
آورند
فراهم
را
خشكي
يا
و
سرما
گرما
به
.
ژن
بهترين
تلفيق
ها
گياه
يك
در
فرآيندي
كلاسيك
روش
به
مشكل
و
طولاني
مي
باشـد
،
اينك
خصوصا
گونـه
يـا
گونـه
يك
داخل
در
گياهان
مصنوعي
تلاقي
به
سنتي
نبات
اصلاح
ه
هـاي
مـي
محـدود
نزديـك
بـسيار
باشـد
.
است
نموده
مرتفع
را
مشكلات
اين
بيوتكنولوژي
از
استفاده
امروزه
.
انقـلاب
مقدم
خط
در
امريكا،
در
آفت
به
مقاوم
سوياي
و
ذرت
دارند
قرار
بيوتكنولوژيكي
.
گوجه
فرنگي
ك
هايي
نمـي
دسـت
از
را
خـود
طـراوت
و
قرمـز
رنگ
مغازه
در
نگهداري
مدت
در
ه
دهنـد
هــستند
ژنتيــك
مهندســي
نتيجــه
.
بــه
نــسبت
كــه
انــد
كــرده
فرنگــي
گوجــه
وارد
را
باكتريــايي
ژنهــاي
كــالژن
شــركت
در
محققــان
علف
كش
علف
كننده
كنترل
هاي
پهن
هرز
هاي
مقاومند
برگ
.
از
ناشـي
مقاومـت
اين
حـضور
آنزيم
ا
هـايي
تجزيـه
را
سـم
كـه
سـت
مي
نمايد
.
آنزيم
اين
ژن
توسط
ها
مي
كنترل
باكتريايي
هاي
شوند
.
روش
گوجـه
جملـه
از
گياهـان
اصـلاح
هاي
ذيـل
قـرار
بـه
فرنگـي
مي
باشد
.
الف
-
انتخابي
اصلاح
:
ژن
براي
كه
مشترك
گونه
يك
از
فرد
دو
تلاقي
طريق
از
معمولا
روش
اين
مشخص
هاي
هاي
آلل
دارند
غالب
است
مي
فاده
شود
.
بـه
و
سريع
متابوليسم
با
موجود
يك
تلاقي
مثال
عنوان
پيوسته
ژن
داراي
كـه
ديگري
موجود
با
بـالا
عملكـرد
و
سـريع
رشـد
بـراي
هـايي
مي
بگيريد
نظر
در
را
باشد
.
ژن
داراي
نظـر
مـورد
خـصوصيات
بـراي
موجودات
اين
دوي
هر
آنجاييكه
از
مـي
غالـب
هـاي
در
باشـند،
آنها
تلاقي
صورت
تم
آنها
نتاج
از
تعدادي
حداقل
يكديگر
با
ا
بود
خواهند
دارا
را
مطلوب
صفات
اين
مي
.
رخ
تلاقـي
چنـين
زمانيكه
مي
خوانده
هيبريد
تلاقي
نتيجه
دهد،
شود
.
ب
-
كلونينگ
)
منفرد
سلول
يك
از
گياه
رشد
(
مي
اصلي
نسخه
يك
روي
از
مشابه
نسخه
يك
توليد
از
عبارت
كلونينگ
باشد
.
در
كلونينك
طري
از
گياهان
روش
ق
بافت
كشت
هاي
مي
صورت
گيرد
.
گوجه
فرآوري
و
توليد
فناوري
ملي
كنگره
اولين
فرنگي
-
بهمن
ماه
1387
-
مقدس
مشهد
3
ج
-
طبيع
روش
ي
آ
است
خاكزي
باكتري
يك
گروباكتريوم
كه
ژنتيكي
ماده
از
بخشي
انتقال
طريق
از
)
DNA
(
بيماري
ايجاد
سبب
ميزبان
گياه
به
خود
مي
طوقه
گال
گردد
.
DNA
يافته
انتقال
)
آن
به
كه
T-DNA
مي
گفته
شود
(
ژن
در
پايدار
طور
به
مي
تلفيق
گياه
وم
گردد
.
ژن
بيـان
هـاي
هورمون
توليد
باعث
قطعه
اين
در
موجود
سلول
توموري
رشد
نهايت
در
و
شده
گياهي
هاي
مي
سبب
را
ها
گردد
.
ايـن
كـشف
از
پس
خلع
با
توانستند
دانشمندان
پديده،
س
ژن
دادن
قرار
و
باكتري
لاح
بي
انتقال
براي
باكتري
اين
از
آن،
داخل
به
جديد
هاي
خ
ژن
طر
هاي
نمايند
استفاده
گياهان
ژنوم
به
دلخواه
.
د
-
روش
ژن
انتقال
سلولي
هاي
:
روش
از
بسياري
مي
را
گياهي
بيوتكنولوژي
در
استفاده
مورد
هاي
گيـاهي
ژنتيـك
مهندسـي
و
گياهي
بافت
كشت
عنوان
تحت
توان
دسته
نمود
بندي
.
سل
ديواره
داراي
گياهان
كه
است
اين
گياهان
با
كار
مشكل
يك
مي
بنابراين
و
هستند
ولي
تـا
كرد
پيدا
راهي
بايست
داد
عبور
مانع
اين
از
را
نوتركيب
پلاسميد
.
روش
برخي
از
عبارتند
منظور
اين
به
استفاده
مورد
هاي
:
1.
ريزتزريقي
به
سلول
منفرد
هاي
2.
بيوليستيك
روش
به
انتقال
:
كه
بيوليستيك،
يا
ژني
تفنگ
روش
در
از
تركيبي
بالـست
و
بيولـوژي
علم
مـي
يك
باشـد،
ذرات
مي
پوشانده
نظر
مورد
ژن
با
طلا
جنس
از
ميكروسكوپي
ريز
گيـاهي
سـلول
داخـل
بـه
هليـوم
پالس
يك
كمك
به
و
شوند
مي
شليك
گردند
.
مي
تلفيق
سلول
ژنوم
داخل
به
و
شده
جدا
ذره
روي
از
ژن
قطعه
سلول
داخل
در
گردد
.
3.
سلول
الكتوپوراسيون
سلول
ديواره
بدون
يافته
رشد
هاي
ي
)
پروتوپلاست
ها
(
:
ژن
نمودن
مخلوط
از
عبارت
الكتروپوراسيون
پروتوپلاست
با
دلخواه
پـالس
كمك
به
سلول
در
ريزي
منافذ
ايجاد
سپس
و
گياهي
سلول
هاي
الكتريكـ
هـاي
ي
اسـت
،
بـه
طوريكه
DNA
نم
عبور
آنها
از
بتواند
و
گردد
سلول
وارد
و
ده
.
ژنـو
از
قـسمتي
عنـوان
بـه
نظـر
مـورد
ژن
متعاقبـا
گيـاهي
م
نمايد
ترميم
را
منافذ
است
قادر
نيز
سلول
و
درآمده
.
4.
آگروباكتريوم
كمك
به
انتقال
:
خلـع
شـامل
آگروباكتريوم
بر
مبتني
تراريختي
روش
سـ
ژن
دادن
قـرار
بـاكتري،
لاح
هـاي
جديد
ژن
انتقال
منظور
به
باكتري
از
استفاده
و
آن
داخل
به
مي
گياهي
ژنوم
به
دلخواه
هاي
باشد
.
5.
پ
امتزاج
روتوپلاست
ها
)
گياهي
بافت
كشت
(
:
سـلول
كـشت
از
عبارت
گياهي
بافت
كشت
بافـت
يـا
هـا
روي
گيـاهي
هـاي
محيط
غني
هاي
فرمول
با
شده
مي
خاص
هاي
باشد
.
مـي
گيـاهي
منفـر
سلول
هر
مطلوب،
شرايط
تحت
گيـاه
يـك
بـه
توانـد
شود
باززايي
كامل
.
كاملا
گياهان
از
انبوهي
سريع
توليد
امكان
پديده
اين
مـي
فراهم
را
مشابه
آورد
.
پروتوپلاسـت
،
يـك
سلول
گياهي
سلو
ديواره
بدون
لوزي
است
.
پروتوپلاست
تركيـب
يكديگر
با
قادرند
ها
حتـي
و
شـوند
در
از
كـه
گياهـاني
هيبريد
هستند
ناسازگار
ژنتيكي
لحاظ
نمايند
توليد
سوماتيكي
هاي
.
پروتوپلاست
بافـت
كشت
طريق
از
سپس
هيبريد
هاي
مي
باززا
كامل
هيبريد
گياهان
صورت
به
شوند
.
دو
حاصـل
كـه
اسـت
سـوماتيكي
هيبريـد
يـك
بوكـوفلاور
مثال
عنوان
به
رگ
كلم
و
بروكلي
كلم
بين
گيري
گل
مي
باشد
.
6.
برگي
ديسك
روش
:
سلول
مي
كسب
را
ويژگي
دو
طوقه
گال
هاي
سـلول
كه
كنند
عـا
هـاي
فاقـد
دي
آن
هـستند
.
دو
ايـن
محيط
در
رشد
توانايي
يكي
خصوصيت
اوپين
نام
با
عادي
غير
تركيبات
توليد
ديگري
و
حارجي
هورمون
از
عاري
هاي
ها
مي
باشد
.
اوپين
مي
قرار
استفاده
مورد
باكتري
توسط
نيتروژن
و
كربن
منابع
عنوان
به
ها
گيرند
.
در
بـاكتري
ترتيـب
ايـن
بـه
ي
طوقه
گال
محيط
مي
ايجاد
رشد
براي
مناسب
غذايي
محيط
ك
كند
.
سـال
در
طوقـه
گال
بيماري
مولكولي
اساس
1974
پلاسميد
يك
كشف
با
200
پلاسميد
نام
به
بازي
كيلو
T
كشف
گرديـد
.
شـدن
غيربيمـاريزا
سـبب
پلاسـميد
ايـن
حـذف
و
باكتري
انتقال
مي
بيماريزايي
خاصيت
بازگشت
سبب
آن
دوباره
گردد
.
پلاسميد
اين
مي
ژن
كمك
با
تواند
نـشانگر
هاي
گوجه
فرآوري
و
توليد
فناوري
ملي
كنگره
اولين
فرنگي
-
بهمن
ماه
1387
-
مقدس
مشهد
4
آنتي
به
مقاومت
ژن
يا
و
بيوتيك
ويژگي
حامل
هاي
علف
به
تحمل
مانند
مفيد
زراعي
هاي
ويـروس
بـه
مقاومت
كش،
و
هـا
شود
ساخته
حشرات،
.
پلاسميد
مورد
در
مهم
يافته
يك
T
قطعه
كه
است
اين
طول
به
اي
13
سلول
داخل
به
آن
از
باز
كيلو
م
منتقل
پذيرنده
ي
شود
.
كه
قطعه
اين
انتقال
T-DNA
مي
ناميده
سلول
به
شود
از
اسـتفاده
در
كليـدي
مرحلـه
گيـاهي
هـاي
آ
تو
گروباكتريوم
م
دستورزي
و
مستقيم
تراريختي
عامل
عنوان
به
فاشينس
مي
عالي
گياهان
در
ژنتيكي
هاي
باشد
.
پلاسـميد
ايده
ابزار
يك
عنوان
به
باكتري
اين
انتقال
براي
ال
DNA
مـ
عمل
ي
كنـد
.
كنـون
تـا
طوريكـه
بـه
از
افزايـشي
بـه
رو
شـمار
گونه
گونه
به
پلاسميدي
ناقلين
اينگونه
از
استفاده
با
گياهي
هاي
موفقيت
اي
ژن
با
آميز
شده
تراريخت
خارجي
هاي
اند
.
اين
غالب
عمل
ا
حـاوي
محـيط
در
برگ
كوچك
قطعات
كشت
طريق
از
آ
گروبـاكتريوم
انجـام
ژنتيكـي
شـده
دسـتورزي
هـاي
يم
شود
.
نمي
اگروباكتريوم
كه
است
اين
روش
اين
اصلي
محدوديت
تك
گياهان
روي
تواند
كنـ
عمل
ذرت
مثل
لپه
د
امـا
راحتي
به
است
قادر
لپه
دو
گياهان
گ
مانند
اي
وجه
فرنگ
ي
غيره
و
سويا
و
زميني
سيب
،
آلوده
را
سازد
.
ژن
دستورزي
گياهي
ژنتيك
مهندسي
شا
را
سلولي
و
مولكولي
سطوح
در
ها
مي
مل
شـود
.
هـم
روش
از
اسـتفاده
بـا
اكنـون
هـاي
ژنتيك
مهندسي
اند
گرفته
قرار
دستورزي
مورد
زير
صفات
فرنگي
گوجه
در
:
طعم
و
بافت
شدن
نرم
گرفتن
:
پلي
گلاكتورئاز
)
PG
(
مـي
تجزيـه
سـلول
ديـواره
در
را
پكتين
كه
است
آنزيمي
و
نمايـد
آنزيم
با
همرا
نرم
باعث
ديگر
هاي
خلا
در
ميوه
شدن
مي
رسيدگي
ل
شود
.
ميوه
مـي
وقتـي
آنزيم
اين
كم
فعاليت
با
هاي
رسـند
نمي
نرم
قارچ
حمله
از
نتيجه
در
شوند،
باكتري
و
ها
مي
آسيب
كمتر
ها
مـي
بيـشتري
محلـول
جامـد
مـواد
داراي
و
بيننـد
باشـد
.
فرنگي
گوجه
هاي
Flavour
Savour
سال
در
1995
محصول
يك
عنوان
به
GM
شـدند
بـازار
وارد
.
در
ژن
واريتـه
ايـن
PG
توسط
سيستم
RNA
آنتي
ي
گوجـه
و
بودنـد
شده
خاموش
سنس
مـي
هـا
شـوند
برداشـت
ديرتـر
توانـستند
.
صـورت
ايـن
در
گوجه
ها
مي
بهتري
طعم
بوته
روي
در
مغازه
در
و
گرفتند
از
بيشتري
دوام
برخوردارند
.
طعم
و
ميوه
رسيدگي
گرفتن
:
گوجه
كشاورزان
اهميت
گوجه
رسيدگي
به
فرنگي
مـي
خـصوصيت
ايـن
كـه
چـرا
دهنـد
قيمت
و
برداشت
زمان
م
مي
تعيين
را
يوه
نمايد
.
سال
در
1989
بـود
اتـيلن
سـنتز
بـا
مـرتبط
كـه
كردند
كشف
ژني
دانشمندان
.
سنتز
ميوه
رشد
از
بخصوصي
مرحله
در
كه
است
گازي
و
طبيعي
تركيبي
اتيلن
و
مـي
ميـوه
كامـل
رسـيدگي
بـه
منجـر
شـود
.
گوجه
بردش
تازه
هاي
مي
تيمار
اتيلن
با
انبار
در
را
شده
ت
بگيرند
خود
به
قرمز
رنگ
تا
كنند
.
واريته
در
ژنتيـك
مهندسي
هاي
مي
بلوكه
اتيلن
توليد
شده،
شود
.
گوجه
نتيجه
در
مي
را
فرنگي
خـود
بـه
را
طعـم
حـداكثر
بطوريكه
كرد
برداشت
ديرتر
توان
نپوسد
و
نشود
زيادرس
خيلي
و
بگيرد
.
ميوه
اين
ا
پس
ها
در
برداشت
از
مي
نگهداري
نبار
صـورت
به
مناسب
موقع
در
و
شوند
مي
عرضه
بازار
به
سپس
و
تيمار
اتيلن
با
مصنوعي
شوند
.
ويروس
به
مقاومت
:
ويروس
مي
حمله
فرنگي
گوجه
به
زيادي
هاي
كنند
.
ويروس
اين
از
يكي
قابـل
خـسارت
باعث
كه
ها
مي
توجهي
مي
خيار
موزائيك
ويروس
شود
باشد
)
CMV
(
.
امـا
دارد
وجـود
بيمـاري
اين
كنترل
براي
متعددي
هاي
استراتژي
دارد
را
استفاده
بيشتري
آنكه
،
پروتئيني
پوشش
استراتژي
)
CP
(
است
.
توسـط
ويـروس
بـه
مقاومت
در
CP
مـسئول
ژنهـاي
،
مـي
وارد
گيـاهي
سـلولهاي
بـه
ژنتيـك
مهندسي
توسط
ويروس
پروتئيني
پوشش
بيـا
گيـاه
در
دائمـي
صـورت
بـه
و
شـوند
ن
مي
شوند
.
حضور
ژن
اين
مي
سلول
در
ويروس
زياد
نسخ
توليد
از
مانع
گياه
در
شود
.
 
 • اگر از اختلال خواب رنج ميبريد از مصرف تنقلات بويژه تخمه ، چيپس و آجيل در هنگام شب بپرهيزيد
 • همواره نشاط خود را حفظ كنيد به ياد داشته باشيد افراد با روحيه كمتر به بيماريها دچار مي شوند و بهتر از سايرين از عهده مقابله با مشكلات زندگي بر مي آيند
 • خوردن زيتون باعث كاهش فشارخون مي‌شود. زيتون علاوه بر اينكه مصرف زيادي در تغذيه دارد ده‌ها خاصيت درماني هم دارد. زيتون داراي اثرنرم‌كنندگي، ملين، صفرا بر است. اين ماده سنگهاي صفراوي را دفع و يبوست‌هاي مزمن را درمان مي‌كند. زيتون همچنين قولنج‌ هاي ناشي از ورم كليه را درمان مي كند و باعث تسكين درد و سوزش سوختگي‌ها، درمان آفتاب‌زدگي و سرمازدگي و گزش حشرات مي‌شود. لازم به ذكر است اين ماده در التيام زخم و جراحات و رفع سوزش و درد اثر دارد و خارش چشم و اشك ريزش را رفع مي‌كند.
 • مصرف روزانه ۵۰۰ mg يا بيشتر از ويتامين C باعث كاهش مدت سرماخوردگي افراد شده و مصرف غذا و نوشيدني‌هاي حاوي اين ويتامين به افراد توصيه مي‌شود. همچنين مصرف آب مخصوصا آب گرم، سبزيجات و ميوه‌هاي تازه و سوپ جو در درمان سرماخوردگي و كاهش زمان ابتلا به اين بيماري مؤثر است. ويروسهاي فراواني باعث سرماخوردگي مي‌شوند و جلوگيري از ابتلا به اين بيماري كار سختي است اما با رژيم غذايي خوب در كاهش زمان سرماخوردگي مي‌تواند اثرگذار باشد.
 • هرگز سیگار نکشید و اگر میکشید ، نیمه آخر آن را هیچ وجه نکشید.
 • در حمام هیچگاه مستقیما زیر دوش آب گرم نفس نکشید. کلر یک قاتل تدریجی است.
 • هنگام شارژ موبایل ابتدا شارژر را به گوشی وصل کنید و سپس آن را به برق وصل کنید. بهتر است موبایل خاموش باشد.
 • چای بیشتر از یک روز مانده را اصلا ننوشید.
 • هنگام روشن کردن کولر اتومبیل خود ابتدا به مدت حداقل 5 دقیقه پنجره ها را باز بگذارید و در پمپ بنزینها کولر را خاموش نمایید.
 • غذای خود را بیشتر از یکبار در مایکروفر گرم نکنید و بعد از آن درصورت عدم استفاده دور بریزید.
 • هنگام غذا بین هرلقمه حداقل 1 دقیقه فاصله بگذارید و دو ساعت قبل و بعد از غذا و هنگام آن نوشیدنی ننوشید.
 • هنگام حرکت اتومبیل، پنجره ها را تماما باز نکنید تا هوا بصورت باد وارد مجاری تنفسی نگردد.
 • لوازم آرایشی را بیشتر از 5 ساعت برروی پوست خود باقی نگذارید. سلولهای پوستی نیاز به تعرق و تنفس دارند. درمنزل نیز تا حد امکان از لباسهای گشاد ، راحت و باز استفاده نمایید.
 • موهای خود را بیش از یکبار در شبانه روز شانه نکنید.مراقب ورود شوره سر (حتی بصورت نامرئی) به چشمها و مجرای تنفسی خود باشید.
 • هنگام دویدن و راه رفتن سر خود را بالا نگهدارید. هنگام نشستن و خوابیدن برعکس سر خود را پایین نگهدارید.
 • توجه بیش از حد به وزن، سودمند نیست. بدن انسان قادر است بصورت خودکار میزان ورودی، جذب و میزان دفع را تنظیم نماید و اشتهای طبیعی نیز متناسب با آن میباشد. هرچه قدر دوست دارید بخورید.
 • اگر نیاز مالی ندارید، لازم نیست روزی 8 ساعت کار کنید. بهترین تعداد ساعات کاری بین 5 الی 6 ساعت میباشد.
 • هرگز پشت مانیتور (های قدیمی) که روشن هستند قرار نگیرید. ضرر آنها از خیلی از دستگاههای عکسبرداری بیشتر است.
 • ورزش و تحرک در ابتدای صبح نه تنها سودمند نیست بلکه خطرناک نیز هست. سعی کنید آن را در حداقل 3 ساعت بعد از بیداری و یا عصر انجام دهید.
 • توجه بیش از حد به امور سیاسی، ورزشی و اقتصادی برای سلامت روان مضر بوده و در دراز مدت به علت عدم امکان تسلط بر کنترل آنها، باعث اختلالات روانی میگردد.
 • معجزه جواهر آلات برای خانمها را فراموش نکنید. حتی اگر صرفا به دیدن آنها باشد.
 • هیچگاه به پهلو نخوابید. سعی کنید در جهت عمود بر محور مغناطیسی زمین بخوابید.

سایت های مرتبط

.


ما را دنبال کنید

FB YouTube

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان, خیابان بزرگمهر, ابتدای خیابان 22 بهمن, ساختمان نورباران طبقه اول, واحد 1

همراه:00989336700380 ، 00989336700390

تلفن: 03132673139

تلفاکس:00983132673139

ایمیل:

info@dnarna.org

sales@dnarna.org

advise@dnarna.org

کانال تلگرام: telegram.me/RNAbiotec

LiveZilla Live Chat Software
LiveZilla Live Help