Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
کاربردهای نقشه برداری ژنی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

کاربردهای نقشه برداری ژنی

نقشه برداری ژنی به معنای تعیین محل کردن ژنها بر روی کروموزومها و تعیین پیوسته یا ناپیوسته بودن آنها بهم می‌باشد. کاربرد اصلی نقشه برداری ژنی در ژنتیک پزشکی ، تعیین محل و شناسایی ژنهای بیماری می‌باشد.

کاربردهای نقشه برداری ژنی

دید کلی
دو روش اساسا متفاوت برای جمع بندی نقشه‌های ژنی کروموزومهای انسان وجود دارد. نقشه برداری فیزیکی و نقشه برداری ژنتیکی. نقشه برداری فیزیکی با استفاده از سنجشهایی که نمایانگر فاصله فیزیکی بین ژنهای می‌باشند، محل ژنها را روی جایگاههای خاص در طول کروموزوم تعیین می‌کند. نقشه برداری ژنتیکی از شیوه تجزیه و تحلیل پیوستگی برای تعیین فواصل بین ژنها استفاده می‌کند. همانطور که اشاره شد کاربرد نقشه برداری ژنی بیشتر در مورد تعیین جایگاه ژنهای بیماری می‌باشد. آنگاه نشانگرهای پیوسته به ژنهای بیماری می‌توانند به عنوان علامتهایی برای نقشه‌های فیزیکی مورد استفاده جهت دودمان بندی ژنهای مسئول بیماریهای ژنتیکی عمل کنند.
آگاهی از محل نشانگرهای چند شکل مورد استفاده در تجزیه و تحلیل پیوستگی روی نقشه فیزیکی ، به نقشه برداری ژنتیکی کمک می‌کند. تلاشهای نقشه برداری فیزیکی برای تعیین دقیق محل یک ژن را می‌توان از طریق وجود تبادلات متقاطع میوزی خاص که به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیلهای پیوستگی شناسایی می‌شوند و می‌توانند حدود محل قرارگیری ژن بیماری را تعیین کنند، هدایت کرد. نقشه‌های ژنتیکی و نقشه‌های فیزیکی به یکدیگر وابسته و مکمل هم هستند.

 

کاربردهای نقشه برداری ژنی

 

نقشه برداری ژنهای بیماری بوسیله تجزیه و تحلیل پیوستگی

اهمیت مطالعات خانوادگی

نقشه برداری ژنهای بیماری با شناسایی و ثبت نام چندین خانواده به تعداد کافی جهت تعیین پیوستگی آغاز می‌شود. افراد خانواده را با دقت بررسی می‌کنند تا تعیین شود چه کسی مبتلا به بیماری است. برای تهیه DNA از گویچه‌های سفید خون استفاده می‌شود. وقتی وضعیت تمام اعضا از نظر ابتلا به بیماری مشخص شد، از نمونه‌های DNA برای یافتن ژنوتیپ آنها در تعدادی از نشانگرهای چند شکل ژنوم استفاده می‌شود آنگاه می‌توان ژن مسئول فنوتیپ بیماری را از نظر پیوستگی به هر یک از نشانگرهای چند شکل مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

حد 10 سانتی‌مورگان

در عمل در ژنتیک انسانی می‌توان امیدوار به یافتن پیوستگی صرفا در فاصله‌ای حدود 10 سانتی‌مورگان یا کمتر بود. زیرا در فواصل بیشتر موارد خانوادگی کافی جهت ایجاد شواهد حائز اهمیت برای پیوستگی وجود ندارد. به عبارت دیگر ، یک نشانگر چند شکل عموما باید در محدود فاصله‌ای حدود 7.5 میلیون جفت باز از ژن بیماریزایی مورد نظر داشته باشد تا پیوستگی شناسایی شود. برای صفت اتوزومی ، 7.5 میلیون باز تقریبا برابر 400/1 ژنوم است که بطور متوسط 400/1 نشانگرهای چند شکل با فاصله مناسب ، به عنوان گروه نشانگرهای کافی جهت آزمایش پیوستگی در مجموعه خانواده عمل می‌کند.

کاربردهای نقشه برداری ژنی

 

نقشه برداری با قدرت تفکیک زیاد

فنون مورد استفاده در نقشه برداری فیزیکی می‌توانند محل ژنها را روی مناطقی که اندازه آنها از یک کروموزوم کامل گرفته تا یک قطعه کروموزومی به طول حدود 350 هزار جفت باز یا تقریبا 0.7 - 0.1 درصد طول خطی یک کروموزوم معمول است، تعیین کنند.افزایش دقت جهت تعیین دقیق محل ژنهای مسئول بیماری و مقدور ساختن شناسایی و جدا سازی آنها ، نیاز به روشهای نقشه برداری با قدرت تفکیک بالا دارد تا نواحی DNA تا حد نوکلئوتیدی که قدرت تفکیکی کمتر از محدوده روشهای ژنتیک سلولی پیوستگی است، نقشه برداری و دودمان بندی شوند.

کانتینگهای کروموزومهای مصنوعی

نقشه برداری با قدرت تفکیک زیاد ، متکی بر جداسازی گروهی از قطعات بزرگ همپوشانی کننده DNA است که کانتینگ نامیده می‌شوند که در تمام قطعه ممتد DNA حاوی ژن مورد نظر و نیز نشانگرهای ژنتیکی مورد استفاده برای نقشه برداری این ژن ، گسترده شده است. کروموزومهای مصنوعی مخمر حاوی قطعاتی تا طول هزار کیلوباز می‌باشند. جداسازی یک کانتینگ از این کروموزوم ، حاوی تمام نشانگرهای مجاور ژن مورد نظر ، روش سریعی برای جدا کردن طول قابل توجهی از DNA ژنومی به شکل دودمان بندی شده مناسب جهت تجزیه و تحلیلهای جزئی بعدی است. با این روش می‌توان حتی توالی واقعی DNA شامل جهشهای مسئول بیماری را تعیین کرد.

نقشه برداری ژنی انسان و شناسایی ژن بیماری

کاربرد نقشه برداری ژنی در ژنتیک پژشکی با موفقیتهای زیادی همراه بوده است. استراتژی کلی یعنی نقشه‌برداری از محل یک ژن بیماری به کمک تجزیه و تحلیل پیوستگی جهت تعیین نشانگرها برای استفاده در تشخیص بیماری و مشاوره ژنتیکی و سپس تلاش در جهت دودمان بندی ژن بر پایه محل آن در نقشه ، به بهترین وجه با مثالهای خاص توضیح داده می‌شود.

بیماری دیستروفی ماهیچه‌ای دوشن

ژن دیستروفی ماهیچه‌های دوشن (DMD) وابسته به جنس است که جهشهای آن باعث دیستروفی ماهیچه‌ای دوشن می‌شود. یکی از اولین ژنهای بیماری بود که مکان آن توسط تجزیه و تحلیل پیوستگی ژنتیکی تعیین شد و یکی از اولین ژنهای دودمان بندی شده به روش مکانی بود. با روش تجزیه و تحلیل پیوستگی ، محل ژن در روی بازوی کوتاه کروموزوم 21 تعیین شد. دودمان بندی ژن متکی بر رویدادهایی است که از DNA بیماران نامعمول مبتلا به DMD که بیماریشان نتیجه اختلالات ساختمان کروموزوم x بود، استفاده می‌کردند. دودمان بندی ژن DMD مطالعه این اختلال و نقص پایه آن را مقدور ساخته است. اکثر جهشها در DMD به علت حذف شدگیهای نسبی ژن می‌باشد.

بیماری رتینیت پیگمنتوزا

این بیماری یکی از علل اصلی نابینایی در انسان است. نقشه برداری ژن این بیماری اتوزومی غالب روی بازوی بزرگ کروموزوم 3 ، ژن نامزدی را برای جایگاه این بیماری مطرح کرد: ژن رودوپسین که نوعی پروتئین مهم حساس به نور در گیرنده‌های نوری استوانه‌ای شبکیه چشم می‌باشد. جهش ژن رودوپسین را مسئول این بیماری می‌دانند.

کاربردهای نقشه برداری ژنی

 

رویکرد به ژن نامزد

شناسایی رودوپسین به عنوان ژن زمینه ساز حداقل یکی از اشکال رتینیت پیگمنتوزا اتوزومی غالب ، نشان می‌دهد که چگونه ژنهایی با عملکرد شناخته شده می‌توانند نامزدی قوی برای جایگاههای بیماری باشند. موفقیت رویکرد ژن نامزد ، ارزش نقشه برداری ژنی را به زیبایی نشان می‌دهد. رویکرد ژن نامزد ، مطرح کردن و آزمایش فرضیه‌ها در مورد علت یک بیماری ارثی را بر پایه فنوتیپ بیماری ، مکانهای جایگاه بیماری و ژن نامزد در نقشه و نقش پروتئینهای نامزد در بافت مربوطه را مقدور می‌سازد.
چشم انداز بحث
با تمرکز پروژه ژنوم انسانی بر نقشه برداری و تعیین توالی انسانی ، نقشه‌ای از 50 هزار ژن تخمینی انسان شامل توالی کاملی از حداقل یک ژنوم انسان بدست آمد. رویکرد ترکیبی تجزیه و تحلیل پیوستگی جهت تعیین محل یک ژن خاص برای نوعی بیماری ارثی روی یک ناحیه کروموزومی خاص و سپس روشهای ژن نامزد یا دودمان بندی مکانی جهت شناسایی ژن مسئول و اثبات نقص یا نقایص مولکولی باید ادامه یابد تا به بار بنشیند.

کاربردهای نقشه برداری ژنی

 
 • اگر از اختلال خواب رنج ميبريد از مصرف تنقلات بويژه تخمه ، چيپس و آجيل در هنگام شب بپرهيزيد
 • همواره نشاط خود را حفظ كنيد به ياد داشته باشيد افراد با روحيه كمتر به بيماريها دچار مي شوند و بهتر از سايرين از عهده مقابله با مشكلات زندگي بر مي آيند
 • خوردن زيتون باعث كاهش فشارخون مي‌شود. زيتون علاوه بر اينكه مصرف زيادي در تغذيه دارد ده‌ها خاصيت درماني هم دارد. زيتون داراي اثرنرم‌كنندگي، ملين، صفرا بر است. اين ماده سنگهاي صفراوي را دفع و يبوست‌هاي مزمن را درمان مي‌كند. زيتون همچنين قولنج‌ هاي ناشي از ورم كليه را درمان مي كند و باعث تسكين درد و سوزش سوختگي‌ها، درمان آفتاب‌زدگي و سرمازدگي و گزش حشرات مي‌شود. لازم به ذكر است اين ماده در التيام زخم و جراحات و رفع سوزش و درد اثر دارد و خارش چشم و اشك ريزش را رفع مي‌كند.
 • مصرف روزانه ۵۰۰ mg يا بيشتر از ويتامين C باعث كاهش مدت سرماخوردگي افراد شده و مصرف غذا و نوشيدني‌هاي حاوي اين ويتامين به افراد توصيه مي‌شود. همچنين مصرف آب مخصوصا آب گرم، سبزيجات و ميوه‌هاي تازه و سوپ جو در درمان سرماخوردگي و كاهش زمان ابتلا به اين بيماري مؤثر است. ويروسهاي فراواني باعث سرماخوردگي مي‌شوند و جلوگيري از ابتلا به اين بيماري كار سختي است اما با رژيم غذايي خوب در كاهش زمان سرماخوردگي مي‌تواند اثرگذار باشد.
 • هرگز سیگار نکشید و اگر میکشید ، نیمه آخر آن را هیچ وجه نکشید.
 • در حمام هیچگاه مستقیما زیر دوش آب گرم نفس نکشید. کلر یک قاتل تدریجی است.
 • هنگام شارژ موبایل ابتدا شارژر را به گوشی وصل کنید و سپس آن را به برق وصل کنید. بهتر است موبایل خاموش باشد.
 • چای بیشتر از یک روز مانده را اصلا ننوشید.
 • هنگام روشن کردن کولر اتومبیل خود ابتدا به مدت حداقل 5 دقیقه پنجره ها را باز بگذارید و در پمپ بنزینها کولر را خاموش نمایید.
 • غذای خود را بیشتر از یکبار در مایکروفر گرم نکنید و بعد از آن درصورت عدم استفاده دور بریزید.
 • هنگام غذا بین هرلقمه حداقل 1 دقیقه فاصله بگذارید و دو ساعت قبل و بعد از غذا و هنگام آن نوشیدنی ننوشید.
 • هنگام حرکت اتومبیل، پنجره ها را تماما باز نکنید تا هوا بصورت باد وارد مجاری تنفسی نگردد.
 • لوازم آرایشی را بیشتر از 5 ساعت برروی پوست خود باقی نگذارید. سلولهای پوستی نیاز به تعرق و تنفس دارند. درمنزل نیز تا حد امکان از لباسهای گشاد ، راحت و باز استفاده نمایید.
 • موهای خود را بیش از یکبار در شبانه روز شانه نکنید.مراقب ورود شوره سر (حتی بصورت نامرئی) به چشمها و مجرای تنفسی خود باشید.
 • هنگام دویدن و راه رفتن سر خود را بالا نگهدارید. هنگام نشستن و خوابیدن برعکس سر خود را پایین نگهدارید.
 • توجه بیش از حد به وزن، سودمند نیست. بدن انسان قادر است بصورت خودکار میزان ورودی، جذب و میزان دفع را تنظیم نماید و اشتهای طبیعی نیز متناسب با آن میباشد. هرچه قدر دوست دارید بخورید.
 • اگر نیاز مالی ندارید، لازم نیست روزی 8 ساعت کار کنید. بهترین تعداد ساعات کاری بین 5 الی 6 ساعت میباشد.
 • هرگز پشت مانیتور (های قدیمی) که روشن هستند قرار نگیرید. ضرر آنها از خیلی از دستگاههای عکسبرداری بیشتر است.
 • ورزش و تحرک در ابتدای صبح نه تنها سودمند نیست بلکه خطرناک نیز هست. سعی کنید آن را در حداقل 3 ساعت بعد از بیداری و یا عصر انجام دهید.
 • توجه بیش از حد به امور سیاسی، ورزشی و اقتصادی برای سلامت روان مضر بوده و در دراز مدت به علت عدم امکان تسلط بر کنترل آنها، باعث اختلالات روانی میگردد.
 • معجزه جواهر آلات برای خانمها را فراموش نکنید. حتی اگر صرفا به دیدن آنها باشد.
 • هیچگاه به پهلو نخوابید. سعی کنید در جهت عمود بر محور مغناطیسی زمین بخوابید.

سایت های مرتبط

.


ما را دنبال کنید

FB YouTube

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان, خیابان بزرگمهر, ابتدای خیابان 22 بهمن, ساختمان نورباران طبقه اول, واحد 1

همراه:00989336700380 ، 00989336700390

تلفن: 03132673139

تلفاکس:00983132673139

ایمیل:

info@dnarna.org

sales@dnarna.org

advise@dnarna.org

کانال تلگرام: telegram.me/RNAbiotec

LiveZilla Live Chat Software
LiveZilla Live Help